نمونه گزارش های گوگل ادوردزآمار ادوردز

هر هفته گزارش های آماری از نتایج تبلیغات گوگل ادز به همراه تغییرات انجام گرفته بر روی کلمات کلیدی برای مشتریان جی ادز ارسال می شود. نمونه فایل های ارسالی با کسب اجازه از مشتری مربوطه در زیر قابل دانلود می باشند.