در ساعات کاری می‌توانید از طریق شماره 66565000 با کارشناسان پشتیبانی و فروش جی ادز تماس بگیرید.

کارشناس ۱۰۵ تبلیغات گوگل جی ادز
خانم ملیحه سیمین پور داخلی ۱۰۵
کارشناس ۱۰۶ تبلیغات گوگل جی ادز
خانم نفس تهرانی داخلی ۱۰۶
کارشناس 102 تبلیغات گوگل جی ادز
آقای فرهاد محمدی داخلی ۱۰۲
کارشناس ۱۰۴ تبلیغات گوگل جی ادز
خانم مریم نوری داخلی ۱۰۴
کارشناس ۱۰۷ تبلیغات گوگل جی ادز
خانم زهرا شریفی داخلی ۱۰۷
کارشناس ۱۰۸ تبلیغات گوگل جی ادز
خانم نیکا بنکدار داخلی ۱۰۸
کارشناس پشتیبانی جی ادز۱
آقای حسین قبیله