در حال حاضر قیمت حواله دلار 14,009 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
ردیفتاریخقیمت
1۲۹ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14009
2۲۹ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱13988
3۲۹ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13968
4۲۹ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13988
5۲۹ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14020
6۲۹ دی ۹۸ - ۰۹:۳۱13988
7۲۸ دی ۹۸ - ۱۸:۱۶14040
8۲۸ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶14020
9۲۸ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱14040
10۲۸ دی ۹۸ - ۱۴:۱۶14061
11۲۸ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14040
12۲۸ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶14072
13۲۸ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14113
14۲۸ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14092
15۲۸ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱14113
16۲۸ دی ۹۸ - ۰۹:۴۶14092
17۲۶ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱14113
18۲۶ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14092
19۲۶ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱14072
20۲۶ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶14092
21۲۶ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14113
22۲۶ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱14092
23۲۶ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱14103
24۲۵ دی ۹۸ - ۱۸:۳۱14092
25۲۵ دی ۹۸ - ۱۶:۳۱14124
26۲۵ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱14144
27۲۵ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶14176
28۲۵ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14196
29۲۵ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14207
30۲۵ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶14186
31۲۵ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱14144
32۲۵ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱14092
33۲۵ دی ۹۸ - ۱۰:۱۶14124
34۲۴ دی ۹۸ - ۱۸:۳۱14092
35۲۴ دی ۹۸ - ۱۷:۴۶14072
36۲۴ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶14092
37۲۴ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14061
38۲۴ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14040
39۲۴ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13988
40۲۴ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13936
41۲۴ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13916
42۲۴ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶13905
43۲۴ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13864
44۲۴ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱13884
45۲۴ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱13936
46۲۳ دی ۹۸ - ۱۷:۰۱14040
47۲۳ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶14020
48۲۳ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱14009
49۲۳ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13988
50۲۳ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶13968
51۲۳ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13988
52۲۳ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14009
53۲۳ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14020
54۲۳ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶14040
55۲۳ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱14020
56۲۳ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱14040
57۲۲ دی ۹۸ - ۱۷:۱۶14009
58۲۲ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13988
59۲۲ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱13957
60۲۲ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13936
61۲۲ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱13916
62۲۲ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱13936
63۲۲ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱13957
64۲۲ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13936
65۲۲ دی ۹۸ - ۱۰:۱۶13968
66۲۲ دی ۹۸ - ۰۹:۳۱13936
67۲۱ دی ۹۸ - ۱۶:۳۱13832
68۲۱ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶13853
69۲۱ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶13916
70۲۱ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13936
71۲۱ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶13988
72۲۱ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14020
73۲۱ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱14040
74۲۱ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14072
75۲۱ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱14092
76۲۱ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14113
77۲۱ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14092
78۲۱ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱14061
79۲۱ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14020
80۲۱ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱14009
81۲۱ دی ۹۸ - ۱۰:۱۶14020
82۲۱ دی ۹۸ - ۰۹:۳۱13988
83۱۹ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶14040
84۱۹ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶13988
85۱۹ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13957
86۱۹ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱13936
87۱۹ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13988
88۱۹ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱14040
89۱۹ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱14020
90۱۹ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱14040
91۱۹ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14092
92۱۹ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14124
93۱۹ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱14144
94۱۹ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14196
95۱۹ دی ۹۸ - ۱۰:۴۶14248
96۱۹ دی ۹۸ - ۱۰:۱۶14300
97۱۹ دی ۹۸ - ۰۹:۳۱14352
98۱۸ دی ۹۸ - ۱۸:۱۶14581
99۱۸ دی ۹۸ - ۱۷:۴۶14560
100۱۸ دی ۹۸ - ۱۷:۱۶14581
101۱۸ دی ۹۸ - ۱۷:۰۱14623
102۱۸ دی ۹۸ - ۱۶:۳۱14644
103۱۸ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14664
104۱۸ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14716
105۱۸ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱14748
106۱۸ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14768
107۱۸ دی ۹۸ - ۱۲:۳۹14748
108۱۸ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14852
109۱۸ دی ۹۸ - ۱۲:۲۱14820
110۱۸ دی ۹۸ - ۱۰:۰۵14602
111۱۸ دی ۹۸ - ۰۷:۱۶15600
112۱۷ دی ۹۸ - ۱۷:۱۶14560
113۱۷ دی ۹۸ - ۱۷:۰۱14592
114۱۷ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱14612
115۱۷ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶14602
116۱۷ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱14560
117۱۷ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14581
118۱۷ دی ۹۸ - ۱۴:۱۶14602
119۱۷ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14581
120۱۷ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱14560
121۱۷ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱14529
122۱۷ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14519
123۱۷ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14467
124۱۷ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14446
125۱۷ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱14436
126۱۷ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶14425
127۱۷ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14456
128۱۷ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱14477
129۱۶ دی ۹۸ - ۱۷:۴۶14508
130۱۶ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14560
131۱۶ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14529
132۱۶ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱14560
133۱۶ دی ۹۸ - ۱۴:۱۶14581
134۱۶ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶14612
135۱۶ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱14581
136۱۶ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶14612
137۱۶ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14664
138۱۶ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14633
139۱۶ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14612
140۱۶ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶14581
141۱۶ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14560
142۱۶ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱14612
143۱۶ دی ۹۸ - ۱۰:۳۱14664
144۱۶ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱14612
145۱۶ دی ۹۸ - ۰۹:۰۱14560
146۱۵ دی ۹۸ - ۱۷:۳۱14508
147۱۵ دی ۹۸ - ۱۷:۱۶14540
148۱۵ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶14560
149۱۵ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱14508
150۱۵ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶14477
151۱۵ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶14456
152۱۵ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱14436
153۱۵ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14425
154۱۵ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱14384
155۱۵ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶14352
156۱۵ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱14321
157۱۵ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶14300
158۱۵ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱14280
159۱۵ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱14290
160۱۵ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶14332
161۱۵ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱14352
162۱۵ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶14394
163۱۵ دی ۹۸ - ۱۰:۱۶14352
164۱۵ دی ۹۸ - ۰۹:۴۶14332
165۱۵ دی ۹۸ - ۰۹:۰۱14300
166۱۴ دی ۹۸ - ۱۷:۴۰14404
167۱۴ دی ۹۸ - ۱۷:۱۰14384
168۱۴ دی ۹۸ - ۱۱:۵۸14300
169۱۴ دی ۹۸ - ۱۱:۵۳14332
170۱۳ دی ۹۸ - ۲۱:۳۱15600
171۱۳ دی ۹۸ - ۱۸:۴۶15288
172۱۳ دی ۹۸ - ۱۶:۳۱15080
173۱۳ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶14768
174۱۳ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶14560
175۱۲ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱13884
176۱۲ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶13864
177۱۲ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13853
178۱۲ دی ۹۸ - ۰۹:۳۱13832
179۱۱ دی ۹۸ - ۱۷:۰۱13853
180۱۱ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶13832
181۱۱ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13864
182۱۱ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13884
183۱۱ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13864
184۱۱ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13832
185۱۱ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13864
186۱۰ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶13884
187۱۰ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13874
188۱۰ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱13853
189۱۰ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13832
190۱۰ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13812
191۱۰ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱13791
192۱۰ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱13770
193۰۹ دی ۹۸ - ۱۸:۴۶13718
194۰۹ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶13708
195۰۹ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13718
196۰۹ دی ۹۸ - ۱۴:۱۶13708
197۰۹ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱13697
198۰۹ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶13687
199۰۹ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶13708
200۰۹ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13697
201۰۹ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13687
202۰۹ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱13708
203۰۹ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13697
204۰۹ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13728
205۰۹ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱13749
206۰۸ دی ۹۸ - ۱۸:۳۱13728
207۰۸ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13739
208۰۸ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13760
209۰۸ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶13749
210۰۸ دی ۹۸ - ۱۰:۳۱13728
211۰۷ دی ۹۸ - ۱۸:۱۶13780
212۰۷ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱13791
213۰۷ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱13812
214۰۷ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13801
215۰۷ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶13760
216۰۷ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶13728
217۰۷ دی ۹۸ - ۱۰:۴۶13749
218۰۵ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱13780
219۰۵ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13770
220۰۵ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13791
221۰۵ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13780
222۰۵ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13801
223۰۵ دی ۹۸ - ۰۹:۴۶13832
224۰۴ دی ۹۸ - ۱۷:۰۱13780
225۰۴ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶13749
226۰۴ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13770
227۰۴ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13760
228۰۴ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱13739
229۰۴ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱13718
230۰۴ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13687
231۰۴ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶13708
232۰۴ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13697
233۰۴ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13676
234۰۴ دی ۹۸ - ۰۹:۴۶13656
235۰۳ دی ۹۸ - ۱۸:۱۶13687
236۰۳ دی ۹۸ - ۱۶:۴۶13676
237۰۳ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶13645
238۰۳ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱13676
239۰۳ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13708
240۰۳ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶13728
241۰۳ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13760
242۰۳ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13780
243۰۳ دی ۹۸ - ۱۴:۱۶13760
244۰۳ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶13780
245۰۳ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13801
246۰۳ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13812
247۰۳ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱13832
248۰۳ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13853
249۰۳ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13832
250۰۳ دی ۹۸ - ۱۱:۰۱13780
251۰۳ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱13832
252۰۲ دی ۹۸ - ۱۷:۳۱13760
253۰۲ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶13749
254۰۲ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13728
255۰۲ دی ۹۸ - ۱۵:۱۶13708
256۰۲ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱13676
257۰۲ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13645
258۰۲ دی ۹۸ - ۱۴:۳۱13604
259۰۲ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱13572
260۰۲ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶13624
261۰۲ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13593
262۰۲ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13697
263۰۱ دی ۹۸ - ۱۸:۴۶13728
264۰۱ دی ۹۸ - ۱۸:۳۱13708
265۰۱ دی ۹۸ - ۱۸:۱۶13697
266۰۱ دی ۹۸ - ۱۷:۳۱13676
267۰۱ دی ۹۸ - ۱۷:۱۶13635
268۰۱ دی ۹۸ - ۱۶:۴۶13656
269۰۱ دی ۹۸ - ۱۶:۱۶13676
270۰۱ دی ۹۸ - ۱۶:۰۱13687
271۰۱ دی ۹۸ - ۱۵:۴۶13728
272۰۱ دی ۹۸ - ۱۵:۳۱13749
273۰۱ دی ۹۸ - ۱۵:۰۱13780
274۰۱ دی ۹۸ - ۱۴:۴۶13832
275۰۱ دی ۹۸ - ۱۴:۰۱13812
276۰۱ دی ۹۸ - ۱۳:۴۶13832
277۰۱ دی ۹۸ - ۱۳:۳۱13864
278۰۱ دی ۹۸ - ۱۳:۱۶13916
279۰۱ دی ۹۸ - ۱۳:۰۱13968
280۰۱ دی ۹۸ - ۱۲:۴۶13957
281۰۱ دی ۹۸ - ۱۲:۳۱13978
282۰۱ دی ۹۸ - ۱۲:۱۶14009
283۰۱ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱13988
284۰۱ دی ۹۸ - ۱۱:۴۶13957
285۰۱ دی ۹۸ - ۱۱:۳۱13916
286۰۱ دی ۹۸ - ۱۱:۱۶13905
287۰۱ دی ۹۸ - ۱۰:۰۱13936
288۳۰ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱13853
289۳۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13864
290۳۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13853
291۳۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13832
292۳۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13801
293۳۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13760
294۳۰ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13728
295۳۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13780
296۳۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13749
297۳۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13728
298۳۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13676
299۳۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13697
300۳۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13728
301۳۰ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶13656
302۳۰ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶13624
303۳۰ آذر ۹۸ - ۰۹:۴۶13572
304۲۸ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13520
305۲۸ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13552
306۲۸ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13541
307۲۸ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶13520
308۲۷ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13448
309۲۷ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13468
310۲۷ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13520
311۲۷ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13500
312۲۷ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13489
313۲۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13468
314۲۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13500
315۲۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13468
316۲۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13572
317۲۷ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13624
318۲۷ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13676
319۲۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13728
320۲۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13749
321۲۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13728
322۲۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13687
323۲۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13739
324۲۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13676
325۲۷ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱13656
326۲۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13624
327۲۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13604
328۲۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13624
329۲۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13645
330۲۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13624
331۲۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13593
332۲۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13572
333۲۶ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13624
334۲۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13614
335۲۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13572
336۲۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13552
337۲۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13520
338۲۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13479
339۲۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13458
340۲۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13437
341۲۵ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶13468
342۲۵ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶13448
343۲۵ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13489
344۲۵ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13520
345۲۵ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13489
346۲۵ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13468
347۲۵ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13437
348۲۵ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13468
349۲۵ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13416
350۲۵ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13385
351۲۵ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13312
352۲۵ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13271
353۲۵ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13260
354۲۵ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13229
355۲۵ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13260
356۲۵ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13240
357۲۵ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13292
358۲۵ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶13344
359۲۵ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱13416
360۲۴ آذر ۹۸ - ۱۸:۴۶13385
361۲۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶13364
362۲۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13312
363۲۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13292
364۲۴ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13260
365۲۴ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13281
366۲۴ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13260
367۲۴ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13177
368۲۴ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13136
369۲۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13125
370۲۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13177
371۲۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13084
372۲۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13104
373۲۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13125
374۲۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13084
375۲۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13052
376۲۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13115
377۲۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13052
378۲۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13104
379۲۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13125
380۲۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13104
381۲۴ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶13229
382۲۴ آذر ۹۸ - ۱۰:۰۱13208
383۲۳ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶13260
384۲۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13312
385۲۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13333
386۲۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13312
387۲۳ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13281
388۲۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13260
389۲۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13229
390۲۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13208
391۲۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13260
392۲۳ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13312
393۲۳ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13344
394۲۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13364
395۲۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13416
396۲۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13479
397۲۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13448
398۲۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13500
399۲۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13520
400۲۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13572
401۲۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13593
402۲۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13614
403۲۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13572
404۲۳ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶13520
405۲۱ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13364
406۲۱ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13312
407۲۱ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13364
408۲۱ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13468
409۲۱ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13437
410۲۱ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13416
411۲۱ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13468
412۲۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13520
413۲۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13624
414۲۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13656
415۲۱ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶13635
416۲۱ آذر ۹۸ - ۰۹:۴۶13624
417۲۰ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱13832
418۲۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶13812
419۲۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13780
420۲۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13749
421۲۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13801
422۲۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13832
423۲۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13843
424۲۰ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13812
425۲۰ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13801
426۲۰ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13770
427۲۰ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13728
428۲۰ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13676
429۲۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13572
430۲۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13624
431۲۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13728
432۲۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13645
433۲۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13572
434۲۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13728
435۲۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13832
436۲۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13884
437۲۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13957
438۲۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱14082
439۲۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶14113
440۲۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱14196
441۲۰ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶14176
442۲۰ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱14113
443۲۰ آذر ۹۸ - ۰۹:۴۶14092
444۱۹ آذر ۹۸ - ۱۸:۳۱14165
445۱۹ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶14196
446۱۹ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱14217
447۱۹ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶14196
448۱۹ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱14248
449۱۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶14321
450۱۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱14300
451۱۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶14404
452۱۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱14456
453۱۹ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱14529
454۱۹ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶14664
455۱۹ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱14727
456۱۹ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶14748
457۱۹ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱14768
458۱۹ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶14789
459۱۹ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱14758
460۱۹ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱14664
461۱۹ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶14685
462۱۹ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱14716
463۱۹ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶14706
464۱۹ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱14633
465۱۹ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶14581
466۱۹ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱14519
467۱۹ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶14560
468۱۹ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶14508
469۱۹ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶14477
470۱۹ آذر ۹۸ - ۱۰:۰۱14456
471۱۸ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶14415
472۱۸ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱14436
473۱۸ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱14373
474۱۸ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶14352
475۱۸ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱14290
476۱۸ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶14300
477۱۸ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶14311
478۱۸ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱14300
479۱۸ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶14290
480۱۸ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱14311
481۱۸ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱14321
482۱۸ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶14332
483۱۸ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱14352
484۱۸ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶14332
485۱۸ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱14311
486۱۸ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱14280
487۱۸ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱14248
488۱۸ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶14300
489۱۸ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱14280
490۱۸ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶14217
491۱۸ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱14124
492۱۸ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶14165
493۱۸ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱14228
494۱۸ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶14217
495۱۸ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶14248
496۱۸ آذر ۹۸ - ۱۰:۰۱14196
497۱۸ آذر ۹۸ - ۰۹:۴۶14144
498۱۷ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶14040
499۱۷ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱14009
500۱۷ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13988
501۱۷ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13999
502۱۷ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱14040
503۱۷ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶14020
504۱۷ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13999
505۱۷ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶14009
506۱۷ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱14020
507۱۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13988
508۱۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱14020
509۱۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶14061
510۱۷ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱14051
511۱۷ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱14092
512۱۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱14040
513۱۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13999
514۱۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13968
515۱۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13936
516۱۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13905
517۱۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13874
518۱۷ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶13853
519۱۷ آذر ۹۸ - ۱۰:۱۶13832
520۱۶ آذر ۹۸ - ۱۸:۳۱13853
521۱۶ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶13832
522۱۶ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13812
523۱۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13832
524۱۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13843
525۱۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13884
526۱۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13864
527۱۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13853
528۱۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13801
529۱۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13760
530۱۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13801
531۱۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13780
532۱۶ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13749
533۱۶ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13708
534۱۶ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13728
535۱۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13697
536۱۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13656
537۱۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13635
538۱۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13624
539۱۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13604
540۱۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13583
541۱۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13604
542۱۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13624
543۱۶ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱13656
544۱۶ آذر ۹۸ - ۰۹:۴۶13624
545۱۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13676
546۱۴ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13604
547۱۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13583
548۱۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13572
549۱۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13604
550۱۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13624
551۱۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13604
552۱۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13593
553۱۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13572
554۱۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13552
555۱۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13520
556۱۳ آذر ۹۸ - ۱۸:۳۱13479
557۱۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶13468
558۱۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۱۶13500
559۱۳ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13520
560۱۳ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13500
561۱۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13541
562۱۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13520
563۱۳ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13489
564۱۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13448
565۱۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13416
566۱۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶13396
567۱۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13416
568۱۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13364
569۱۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13344
570۱۳ آذر ۹۸ - ۱۰:۰۱13364
571۱۲ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶13312
572۱۲ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13292
573۱۲ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13260
574۱۲ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13250
575۱۲ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13229
576۱۲ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13250
577۱۲ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13229
578۱۲ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱13208
579۱۲ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13188
580۱۲ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13208
581۱۲ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13229
582۱۲ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13208
583۱۱ آذر ۹۸ - ۱۸:۱۶13188
584۱۱ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱13208
585۱۱ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13219
586۱۱ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱13208
587۱۱ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13229
588۱۱ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13260
589۱۱ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13271
590۱۱ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱13260
591۱۱ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13240
592۱۱ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱13219
593۱۱ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶13240
594۱۱ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13250
595۱۱ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13240
596۱۱ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶13260
597۱۱ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13312
598۱۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13271
599۱۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13260
600۱۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱13281
601۱۰ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13271
602۱۰ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13250
603۱۰ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱13229
604۱۰ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶13208
605۱۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶13177
606۱۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱13156
607۱۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13125
608۱۰ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13084
609۱۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱13073
610۱۰ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13063
611۱۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13052
612۱۰ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13000
613۱۰ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶12980
614۰۹ آذر ۹۸ - ۱۸:۳۱13052
615۰۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶13084
616۰۹ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13063
617۰۹ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶13084
618۰۹ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶13104
619۰۹ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶13219
620۰۹ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱13229
621۰۹ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13219
622۰۹ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13229
623۰۹ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13271
624۰۹ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13250
625۰۷ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱13219
626۰۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶13188
627۰۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱13240
628۰۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶13208
629۰۷ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱13177
630۰۷ آذر ۹۸ - ۱۰:۰۱13104
631۰۷ آذر ۹۸ - ۰۶:۳۱13052
632۰۶ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱13021
633۰۶ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱13000
634۰۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱12980
635۰۶ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱12969
636۰۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱12948
637۰۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶12917
638۰۶ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱12886
639۰۶ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶12865
640۰۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶12844
641۰۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱12824
642۰۶ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶12792
643۰۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱12772
644۰۶ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶12751
645۰۶ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱12740
646۰۵ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱12792
647۰۵ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶12813
648۰۵ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶12792
649۰۵ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶12844
650۰۵ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱12813
651۰۵ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶12844
652۰۵ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱12896
653۰۵ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱12917
654۰۵ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱12938
655۰۵ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶12948
656۰۴ آذر ۹۸ - ۱۸:۴۶12980
657۰۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶12959
658۰۴ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱12980
659۰۴ آذر ۹۸ - ۱۶:۱۶13000
660۰۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۴۶12948
661۰۴ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶12938
662۰۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱12896
663۰۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶12917
664۰۴ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱12876
665۰۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۳۱12865
666۰۴ آذر ۹۸ - ۱۲:۰۱12844
667۰۴ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱12813
668۰۴ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱12751
669۰۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۴۶12772
670۰۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱12761
671۰۳ آذر ۹۸ - ۱۷:۰۱12772
672۰۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۴۶12792
673۰۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۳۱12803
674۰۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۱۶12792
675۰۳ آذر ۹۸ - ۱۵:۰۱12772
676۰۳ آذر ۹۸ - ۱۴:۳۱12751
677۰۳ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱12740
678۰۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶12720
679۰۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱12709
680۰۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۱۶12688
681۰۳ آذر ۹۸ - ۱۳:۰۱12636
682۰۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۴۶12616
683۰۳ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶12626
684۰۳ آذر ۹۸ - ۱۱:۰۱12636
685۰۳ آذر ۹۸ - ۱۰:۴۶12605
686۰۳ آذر ۹۸ - ۱۰:۳۱12584
687۰۲ آذر ۹۸ - ۱۸:۰۱12564
688۰۲ آذر ۹۸ - ۱۷:۳۱12553
689۰۲ آذر ۹۸ - ۱۶:۴۶12532
690۰۲ آذر ۹۸ - ۱۶:۳۱12512
691۰۲ آذر ۹۸ - ۱۶:۰۱12501
692۰۲ آذر ۹۸ - ۱۴:۱۶12480
693۰۲ آذر ۹۸ - ۱۴:۰۱12460
694۰۲ آذر ۹۸ - ۱۳:۴۶12449
695۰۲ آذر ۹۸ - ۱۳:۳۱12439
696۰۲ آذر ۹۸ - ۱۲:۱۶12418
697۰۲ آذر ۹۸ - ۱۱:۴۶12408
698۰۲ آذر ۹۸ - ۱۱:۳۱12387
699۰۲ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶12408
700۰۱ آذر ۹۸ - ۱۱:۱۶12428
701۲۷ آبان ۹۸ - ۱۳:۱۶13000
702۲۷ آبان ۹۸ - ۱۲:۰۱13208
703۲۵ آبان ۹۸ - ۱۷:۴۶12876
704۲۵ آبان ۹۸ - ۱۷:۳۱12761
705۲۵ آبان ۹۸ - ۱۷:۱۶12751
706۲۵ آبان ۹۸ - ۱۷:۰۱12740
707۲۵ آبان ۹۸ - ۱۶:۴۶12751
708۲۵ آبان ۹۸ - ۱۶:۱۶12772
709۲۵ آبان ۹۸ - ۱۵:۴۶12792
710۲۵ آبان ۹۸ - ۱۵:۳۱12751
711۲۵ آبان ۹۸ - ۱۵:۱۶12709
712۲۵ آبان ۹۸ - ۱۵:۰۱12688
713۲۵ آبان ۹۸ - ۱۴:۴۶12647
714۲۵ آبان ۹۸ - ۱۴:۳۱12636
715۲۵ آبان ۹۸ - ۱۴:۰۱12626
716۲۵ آبان ۹۸ - ۱۳:۴۶12647
717۲۵ آبان ۹۸ - ۱۳:۱۶12636
718۲۵ آبان ۹۸ - ۱۳:۰۱12616
719۲۵ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶12553
720۲۵ آبان ۹۸ - ۱۲:۳۱12512
721۲۵ آبان ۹۸ - ۱۲:۱۶12501
722۲۵ آبان ۹۸ - ۱۲:۰۱12532
723۲۵ آبان ۹۸ - ۱۱:۴۶12512
724۲۵ آبان ۹۸ - ۱۱:۳۱12543
725۲۵ آبان ۹۸ - ۱۱:۱۳12564
726۲۵ آبان ۹۸ - ۱۱:۰۱12553
727۲۵ آبان ۹۸ - ۱۰:۴۶12688
728۲۵ آبان ۹۸ - ۱۰:۳۱12428
729۲۵ آبان ۹۸ - ۱۰:۰۱12397
730۲۵ آبان ۹۸ - ۰۹:۳۱12376
731۲۳ آبان ۹۸ - ۱۶:۴۶12314
732۲۳ آبان ۹۸ - ۱۵:۱۶12283
733۲۳ آبان ۹۸ - ۱۵:۰۱12304
734۲۳ آبان ۹۸ - ۱۴:۱۶12314
735۲۳ آبان ۹۸ - ۱۳:۴۶12324
736۲۳ آبان ۹۸ - ۱۳:۳۱12345
737۲۳ آبان ۹۸ - ۱۳:۰۱12335
738۲۳ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶12345
739۲۳ آبان ۹۸ - ۱۲:۳۱12356
740۲۳ آبان ۹۸ - ۱۲:۰۱12324
741۲۳ آبان ۹۸ - ۱۱:۴۶12345
742۲۳ آبان ۹۸ - ۱۱:۳۱12293
743۲۳ آبان ۹۸ - ۱۱:۱۶12335
744۲۳ آبان ۹۸ - ۱۱:۰۱12324
745۲۳ آبان ۹۸ - ۱۰:۴۶12293
746۲۳ آبان ۹۸ - ۱۰:۳۱12252
747۲۲ آبان ۹۸ - ۱۸:۴۶12283
748۲۲ آبان ۹۸ - ۱۸:۳۱12272
749۲۲ آبان ۹۸ - ۱۷:۳۱12241
750۲۲ آبان ۹۸ - ۱۷:۱۶12252
751۲۲ آبان ۹۸ - ۱۶:۴۶12272
752۲۲ آبان ۹۸ - ۱۶:۳۱12220
753۲۲ آبان ۹۸ - ۱۶:۱۶12210
754۲۲ آبان ۹۸ - ۱۶:۰۱12200
755۲۲ آبان ۹۸ - ۱۵:۴۶12189
756۲۲ آبان ۹۸ - ۱۵:۰۱12168
757۲۲ آبان ۹۸ - ۱۴:۴۶12179
758۲۲ آبان ۹۸ - ۱۴:۳۱12210
759۲۲ آبان ۹۸ - ۱۴:۰۱12252
760۲۲ آبان ۹۸ - ۱۳:۴۶12231
761۲۲ آبان ۹۸ - ۱۳:۳۱12210
762۲۲ آبان ۹۸ - ۱۳:۱۶12200
763۲۲ آبان ۹۸ - ۱۳:۰۱12179
764۲۲ آبان ۹۸ - ۱۲:۳۱12158
765۲۲ آبان ۹۸ - ۱۲:۱۶12137
766۲۲ آبان ۹۸ - ۱۲:۰۱12106
767۲۲ آبان ۹۸ - ۱۱:۰۱12096
768۲۲ آبان ۹۸ - ۱۰:۴۶12085
769۲۱ آبان ۹۸ - ۱۷:۴۶12044
770۲۱ آبان ۹۸ - ۱۷:۱۶12054
771۲۱ آبان ۹۸ - ۱۶:۳۱12064
772۲۱ آبان ۹۸ - ۱۶:۱۶12054
773۲۱ آبان ۹۸ - ۱۴:۱۶12044
774۲۱ آبان ۹۸ - ۱۴:۰۱12033
775۲۱ آبان ۹۸ - ۱۳:۱۶12023
776۲۱ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶12012
777۲۱ آبان ۹۸ - ۱۲:۱۶11992
778۲۱ آبان ۹۸ - ۱۱:۴۶12002
779۲۱ آبان ۹۸ - ۱۱:۳۱12012
780۲۰ آبان ۹۸ - ۱۸:۰۱12023
781۲۰ آبان ۹۸ - ۱۷:۴۶12044
782۲۰ آبان ۹۸ - ۱۵:۴۶12064
783۲۰ آبان ۹۸ - ۱۵:۱۶12054
784۲۰ آبان ۹۸ - ۱۴:۴۶12044
785۲۰ آبان ۹۸ - ۱۴:۳۱12033
786۲۰ آبان ۹۸ - ۱۴:۰۱12023
787۲۰ آبان ۹۸ - ۱۳:۳۱12012
788۲۰ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶12002
789۲۰ آبان ۹۸ - ۱۰:۰۱12012
790۱۹ آبان ۹۸ - ۱۷:۰۱11992
791۱۹ آبان ۹۸ - ۱۵:۱۶12002
792۱۹ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶11971
793۱۹ آبان ۹۸ - ۱۱:۱۶11960
794۱۸ آبان ۹۸ - ۱۷:۴۶11940
795۱۸ آبان ۹۸ - ۱۶:۱۶11929
796۱۸ آبان ۹۸ - ۱۴:۱۶11919
797۱۸ آبان ۹۸ - ۱۴:۰۱11929
798۱۸ آبان ۹۸ - ۱۳:۰۱11940
799۱۸ آبان ۹۸ - ۱۲:۴۶11929
800۱۸ آبان ۹۸ - ۱۲:۱۶11919
// Omit Closing PHP Tags