در حال حاضر قیمت حواله دلار 13,728 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
ردیفتاریخقیمت
1۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۴۶13728
2۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷13624
3۲۸ آبان ۹۷ - ۱۵:۳۲13884
4۲۸ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶14040
5۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶13936
6۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷13884
7۲۷ آبان ۹۷ - ۱۴:۱۶14040
8۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۳۲14144
9۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14040
10۲۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶13624
11۲۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲13520
12۲۶ آبان ۹۷ - ۱۵:۱۶13312
13۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۴۶13208
14۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۳۲13052
15۲۶ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶13000
16۲۴ آبان ۹۷ - ۱۳:۱۶13312
17۲۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲13520
18۲۳ آبان ۹۷ - ۱۵:۴۶13832
19۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶14144
20۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷14040
21۲۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14300
22۲۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷14248
23۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14560
24۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷14664
25۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۴۶14768
26۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14872
27۲۰ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14924
28۱۹ آبان ۹۷ - ۱۵:۰۷14976
29۱۹ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15080
30۱۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15184
31۱۵ آبان ۹۷ - ۱۶:۱۶15288
32۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15184
33۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15132
34۱۴ آبان ۹۷ - ۱۴:۰۷15444
35۱۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲15600
36۱۴ آبان ۹۷ - ۱۰:۴۶15496
37۱۳ آبان ۹۷ - ۱۷:۴۶15288
38۱۳ آبان ۹۷ - ۱۲:۱۶15080
39۱۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14976
40۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶15028
41۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15132
42۱۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15184
43۱۰ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶15392
44۱۰ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15496
45۱۰ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲15808
46۰۹ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15912
47۰۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15808
48۰۷ آبان ۹۷ - ۱۷:۳۲15340
49۰۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۱۶15288
50۰۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۱۶15236
51۰۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶15184
52۰۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15132
53۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۴۶15080
54۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۳۲15028
55۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۱۶14976
56۰۶ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲14924
57۰۶ آبان ۹۷ - ۱۱:۲۸14768
58۰۵ آبان ۹۷ - ۱۵:۴۶14716
59۰۵ آبان ۹۷ - ۱۵:۳۲14560
60۰۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲14508
61۰۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷14404
62۰۵ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14352
63۰۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۴۶14300
64۰۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14352
65۰۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶14628
66۰۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14734
67۳۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14946
68۳۰ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14840
69۳۰ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶14946
70۳۰ مهر ۹۷ - ۱۰:۳۲14840
71۳۰ مهر ۹۷ - ۱۰:۱۶14734
72۲۸ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷14522
73۲۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14628
74۲۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶14522
75۲۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲14628
76۲۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14734
77۲۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14628
78۲۶ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲14575
79۲۶ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷14734
80۲۵ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲14840
81۲۵ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14946
82۲۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶14893
83۲۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14946
84۲۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲15105
85۲۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶15052
86۲۴ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15158
87۲۴ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷15052
88۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶15264
89۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۴15317
90۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۲۱15370
91۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۰15476
92۲۴ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶15370
93۲۴ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷15211
94۲۳ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷14840
95۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۴۶14734
96۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲14595
97۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۲۳14734
98۲۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۰14595
99۲۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲14734
100۲۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶15052