در حال حاضر قیمت حواله دلار 11,342 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
ردیف تاریخ قیمت
1 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 11342
2 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲ 11353
3 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11321
4 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 11364
5 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 11427
6 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 11395
7 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 11258
8 ۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۰:۳۲ 11342
9 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 11099
10 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲ 11130
11 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 11077
12 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲ 11024
13 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 11077
14 ۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 11024
15 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 11077
16 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲ 11024
17 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲ 10971
18 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 10940
19 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 10918
20 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 10971
21 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 11003
22 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 11130
23 ۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۰:۳۲ 11236
24 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 11321
25 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 11183
26 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲ 11236
27 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 11258
28 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11289
29 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 11395
30 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 11501
31 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 11554
32 ۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷ 11607
33 ۱۹ مرداد ۹۷ - ۲۱:۰۷ 11395
34 ۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲ 11183
35 ۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11395
36 ۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 11501
37 ۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 11130
38 ۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 10812
39 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۷:۳۲ 10706
40 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 10600
41 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 10335
42 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲ 10272
43 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 10251
44 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲ 10208
45 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 10229
46 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲ 10155
47 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 10123
48 ۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 10017
49 ۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 10176
50 ۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲ 10282
51 ۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 10229
52 ۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 10176
53 ۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 10388
54 ۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 10494
55 ۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 10706
56 ۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 10759
57 ۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 10706
58 ۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 10600
59 ۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 10706
60 ۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 10812
61 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۷:۳۲ 10971
62 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۳۲ 10918
63 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 10971
64 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲ 11024
65 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۲۲ 11130
66 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11183
67 ۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۲۸ 11342
68 ۱۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 11448
69 ۱۱ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 11342
70 ۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 11448
71 ۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11554
72 ۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 11448
73 ۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 11342
74 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۹:۰۷ 11554
75 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 11501
76 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲ 11554
77 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11872
78 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۵۱ 11978
79 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲ 12084
80 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 12296
81 ۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲ 12508
82 ۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۶:۳۲ 12720
83 ۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 12402
84 ۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۵:۲۰ 12349
85 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۹:۰۷ 11872
86 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۸:۰۴ 11766
87 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 11660
88 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۲۱ 11554
89 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 11660
90 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۲۶ 11607
91 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 11395
92 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۵۳ 11215
93 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۸ 11077
94 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 10908
95 ۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 10717
96 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 10208
97 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 10176
98 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 10155
99 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 10017
100 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9911
101 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9964
102 ۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 9911
103 ۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9858
104 ۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9837
105 ۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 9805
106 ۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 9858
107 ۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9816
108 ۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 9858
109 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 10049
110 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 9964
111 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 9874
112 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 9805
113 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9752
114 ۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9837
115 ۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۸:۰۷ 9890
116 ۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷ 9858
117 ۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷ 9646
118 ۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9625
119 ۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9739
120 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷ 9434
121 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷ 9371
122 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 9434
123 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9328
124 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9222
125 ۳۱ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 9037
126 ۳۰ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8989
127 ۳۰ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8851
128 ۳۰ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8798
129 ۲۸ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷ 8745
130 ۲۸ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8714
131 ۲۸ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8682
132 ۲۸ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8661
133 ۲۷ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8692
134 ۲۷ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8687
135 ۲۶ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷ 8565
136 ۲۶ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8544
137 ۲۶ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8533
138 ۲۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8502
139 ۲۶ تیر ۹۷ - ۱۰:۵۰ 8555
140 ۲۵ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8635
141 ۲۵ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8700
142 ۲۴ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷ 8774
143 ۲۴ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8748
144 ۲۴ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8646
145 ۲۳ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷ 8443
146 ۲۳ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8421
147 ۲۳ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8368
148 ۲۳ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8336
149 ۲۳ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8325
150 ۲۱ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8453
151 ۲۱ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8411
152 ۲۱ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8346
153 ۲۰ تیر ۹۷ - ۱۸:۰۷ 8427
154 ۲۰ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8421
155 ۱۹ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8539
156 ۱۷ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8614
157 ۱۶ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8560
158 ۱۶ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8507
159 ۱۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8539
160 ۱۵ تیر ۹۷ - ۱۹:۰۷ 8614
161 ۱۴ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8507
162 ۱۴ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8614
163 ۱۴ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8657
164 ۱۳ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷ 8667
165 ۱۲ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8871
166 ۱۱ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷ 8881
167 ۱۱ تیر ۹۷ - ۱۵:۵۰ 8892
168 ۱۱ تیر ۹۷ - ۱۵:۱۲ 8827
169 ۱۰ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8710
170 ۱۰ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8614
171 ۰۹ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷ 8667
172 ۰۹ تیر ۹۷ - ۱۲:۳۸ 8806
173 ۰۹ تیر ۹۷ - ۱۲:۲۶ 8436
174 ۰۹ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8774
175 ۰۷ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷ 8935
176 ۰۷ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8828
177 ۰۷ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8807
178 ۰۷ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8689
179 ۰۷ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8646
180 ۰۶ تیر ۹۷ - ۲۳:۰۷ 8614
181 ۰۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8507
182 ۰۵ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8667
183 ۰۵ تیر ۹۷ - ۱۰:۰۷ 8828
184 ۰۴ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 9042
185 ۰۴ تیر ۹۷ - ۱۰:۴۵ 9438
186 ۰۴ تیر ۹۷ - ۱۰:۰۷ 9363
187 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۸:۰۷ 9416
188 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷ 9309
189 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 9042
190 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 9170
191 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8774
192 ۰۳ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8651
193 ۰۲ تیر ۹۷ - ۲۲:۰۷ 8528
194 ۰۲ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷ 8346
195 ۰۲ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷ 8239
196 ۰۲ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷ 8133
197 ۰۲ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷ 8120
198 ۳۱ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 8026
199 ۳۱ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 7913
200 ۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 7758
201 ۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 7801
202 ۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 7726
203 ۳۰ خرداد ۹۷ - ۰۰:۰۷ 7672
204 ۲۹ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7597
205 ۲۳ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 7437
206 ۲۲ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 7276
207 ۲۲ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7169
208 ۲۱ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7116
209 ۱۷ خرداد ۹۷ - ۰۹:۰۷ 6955
210 ۱۵ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 7009
211 ۰۸ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷ 6902
212 ۰۸ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6795
213 ۰۷ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷ 6688
214 ۰۶ خرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷ 6741
215 ۰۵ خرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷ 6688
216 ۰۳ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6634
217 ۰۲ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷ 6688
218 ۰۱ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6848
219 ۰۱ خرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷ 6795
220 ۳۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 6848
221 ۳۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷ 6688
222 ۲۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷ 6741
223 ۲۷ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 6645
224 ۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۰۷ 6613
225 ۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 6586
226 ۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷ 6688
227 ۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۰۷ 6741
228 ۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6693
229 ۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۲۲ 7009
230 ۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۰۷ 6795
231 ۲۴ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6902
232 ۲۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 7062
233 ۲۲ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7266
234 ۲۰ اردیبهشت ۹۷ - ۲۲:۰۷ 7116
235 ۲۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷ 7490
236 ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷ 7704
237 ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷ 7865
238 ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷ 7597
239 ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۰۸:۰۷ 7490
240 ۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۰۲:۰۷ 7276
241 ۱۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷ 7009
242 ۱۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7062
243 ۱۷ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 7116
244 ۱۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۸:۰۷ 7330
245 ۱۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 7490
246 ۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷ 6902
247 ۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۰۷ 6741
248 ۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷ 6795
249 ۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷ 6688
250 ۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷ 6527
251 ۱۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷ 6420
252 ۱۲ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۱ 6313
253 ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۵۷ 6226
254 ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۴۸ 6099
255 ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۳۷ 6226
256 ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۳۲ 6099
257 ۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲ 5992
258 ۱۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۳۲ 6078
259 ۰۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۳۲ 6014
260 ۰۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۳۲ 5992
261 ۰۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲ 5939
262 ۰۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۳۲ 5907
263 ۰۴ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲ 5939
264 ۳۰ فروردین ۹۷ - ۰۹:۳۲ 5896
265 ۲۷ فروردین ۹۷ - ۱۳:۳۲ 5928
266 ۲۶ فروردین ۹۷ - ۱۵:۴۱ 5778
267 ۲۱ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5126
268 ۱۹ اسفند ۹۶ - ۱۱:۳۲ 5094
269 ۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5136
270 ۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۳:۳۲ 5169
271 ۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۰:۳۲ 5104
272 ۱۴ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5095
273 ۱۳ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5072
274 ۱۲ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5094
275 ۰۹ اسفند ۹۶ - ۱۷:۳۲ 5029
276 ۰۹ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5051
277 ۰۷ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5083
278 ۰۷ اسفند ۹۶ - ۱۱:۳۲ 5008
279 ۰۶ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5051
280 ۰۶ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5029
281 ۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۵:۳۲ 4997
282 ۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۲:۵۳ 4815
283 ۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 4976
284 ۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۰:۳۲ 4922
285 ۰۴ اسفند ۹۶ - ۱۸:۳۲ 4906
286 ۰۴ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲ 4837
287 ۰۳ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲ 4976
288 ۳۰ بهمن ۹۶ - ۱۰:۳۲ 4932
289 ۲۹ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲ 4959
290 ۲۸ بهمن ۹۶ - ۱۴:۳۲ 5040
291 ۲۷ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5067
292 ۲۶ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲ 5189
293 ۲۵ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲ 5260
294 ۲۴ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5286
295 ۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۸:۳۲ 5190
296 ۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5211
297 ۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲ 5147
298 ۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۹:۳۲ 5044
299 ۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲ 5115
300 ۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۳:۳۲ 5126
301 ۲۰ بهمن ۹۶ - ۱۰:۳۲ 4981
302 ۱۹ بهمن ۹۶ - ۰۹:۳۲ 5013
303 ۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲ 5094
304 ۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲ 5115
305 ۱۷ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲ 4964
306 ۱۶ بهمن ۹۶ - ۱۸:۳۲ 5097
307 ۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۵:۰۲ 5129
308 ۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۴:۰۲ 5153
309 ۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ 5122
310 ۱۴ بهمن ۹۶ - ۲۲:۰۲ 5040
311 ۱۴ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 5027
312 ۱۴ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4912
313 ۱۱ بهمن ۹۶ - ۱۵:۰۲ 4879
314 ۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4856
315 ۰۹ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4889
316 ۰۹ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4858
317 ۰۸ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4863
318 ۰۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4834
319 ۰۵ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4878
320 ۰۴ بهمن ۹۶ - ۱۶:۰۲ 4906
321 ۰۴ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4905
322 ۰۲ بهمن ۹۶ - ۱۶:۰۲ 4987
323 ۰۲ بهمن ۹۶ - ۱۰:۰۲ 4976
324 ۰۱ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲ 5051
325 ۰۱ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4955
326 ۳۰ دی ۹۶ - ۲۱:۰۲ 4922
327 ۳۰ دی ۹۶ - ۱۸:۰۲ 4880
328 ۳۰ دی ۹۶ - ۱۷:۰۲ 4858
329 ۳۰ دی ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4832
330 ۲۸ دی ۹۶ - ۱۳:۰۲ 4813
331 ۲۸ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4756
332 ۲۷ دی ۹۶ - ۱۵:۰۲ 4719
333 ۲۴ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4698
334 ۲۳ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲ 4676
335 ۲۳ دی ۹۶ - ۱۱:۰۲ 4723