اسکریپت گوگل ادز: قیمت‌گذاری 24/7 تبلیغات گوگل

راهنمای اعمال قیمت‌های پیشنهادی برای 24 ساعت شبانه روز در 7 روز هفته

اسکریپتی که در این پست قرار گرفته است به شما کمک می‌کند تا قیمت‌گذاری تبلیغات گوگل ادز خود را با توجه به ساعت و روز نمایش تبلیغات و همچنین با توجه به دستگاهی که تبلیغات در آن نمایش داده می‌شود، اعمال کنید.  این تنظیمات به صورت دستی از بخش Ad schedule قابل اعمال هستند، اما با کمک این اسکریپت کار شما بسیار ساده و راحت می‌شود.

ما در جی ادز با زمان‌بندی تبلیغات و اعمال تنظیمات بیدینگ برای تغییر هزینه پیشنهادی در ساعات مختلف روز و روزهای مختلف هفته، توانسته است کارایی کمپین‌های مشتریان‌مان را بهبود دهیم و پیشنهاد می‌کنیم شما هم با توجه به داده‌های پیشین کمپین‌های گوگل ادز تان این تنظیمات را اعمال کنید.

چگونه اسکریپت قیمت‌گذاری 24/7 استفاده کنم؟

در اسکریپت اعمال‌کننده تنظیمات قیمت پیشنهادی Google Ads داده ها از یک Google spreadsheet دریافت می‌شود. از فایل گوگل شیت موجود در کد کپی بگیرید و آن را جایگزین کنید. در فایل‌تان می‌توانید Bid Adjustment مورد نظرتان را اعمال کنید. روزها و ساعاتی که نمی‌خواهید تبلیغ‌تان نمایش داده شود را خالی بگذارید. فایل‌تان می‌تواند چیزی شبیه عکس زیر باشد:

اسکریپت زمانبندی تبلیغات

در صورتی که می‌خواهید هزینه پیشنهادی هر کلیک در ساعات مختلف برای موبایل را نیز تغییر دهید، بایستی از شیت دوم فایل گوگل اسپریت شیت استفاده کنید و مقدار runMobileBids را برابر True قرار دهید.

اگر می‌خواهید از این اسکریپت تنها برای تغییر قیمت‌های پیشنهادی در کمپین‌های خاصی استفاده کنید، نام کمپین‌ها را به آرایه includeCampaignNameContains اضافه کنید. همچنین برای مثتثنی کردن کمپینی می‌توانید نام آن را به آرایه excludeCampaignNameContains اضافه کنید.

پس از افزودن اسکریپت به اکانت خود زمان اجرای آن را بر روی Hourly قرار دهید.

/*
*
* Advanced ad scheduling
*
* This script will apply ad schedules to campaigns or shopping campaigns and set
* the ad schedule bid modifier and mobile bid modifier at each hour according to
* multiplier timetables in a Google sheet.
*
* This version creates schedules with modifiers for 4 hours, then fills the rest
* of the day and the other days of the week with schedules with no modifier as a
* fail safe.
*
* Version: 3.3
* Updated 2019-08-07 to fix bug with shopping campaigns
* brainlabsdigital.com
*
*/
function main() {
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Options
// The Google sheet to use
// The default value is the example sheet
// make a copy from this file and replace it here:
var spreadsheetUrl = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/174vcyoz0G0PCS4ds8Dr9eqTtDt56sKejbZ2ZfmqYuj8/copy';
// Shopping or regular campaigns
// Use true if you want to run script on shopping campaigns (not regular campaigns).
// Use false for regular campaigns.
var shoppingCampaigns = false;
// Use true if you want to set mobile bid adjustments as well as ad schedules.
// Use false to just set ad schedules.
var runMobileBids = false;
// Optional parameters for filtering campaign names. The matching is case insensitive.
// Select which campaigns to exclude e.g ["foo", "bar"] will ignore all campaigns
// whose name contains 'foo' or 'bar'. Leave blank [] to not exclude any campaigns.
var excludeCampaignNameContains = [];
// Select which campaigns to include e.g ["foo", "bar"] will include only campaigns
// whose name contains 'foo' or 'bar'. Leave blank [] to include all campaigns.
var includeCampaignNameContains = [];
// When you want to stop running the ad scheduling for good, set the lastRun
// variable to true to remove all ad schedules.
var lastRun = false;
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Initialise for use later.
var weekDays = ['MONDAY', 'TUESDAY', 'WEDNESDAY', 'THURSDAY', 'FRIDAY', 'SATURDAY', 'SUNDAY'];
var adScheduleCodes = [];
var campaignIds = [];
// Retrieving up hourly data
var scheduleRange = 'B2:H25';
var accountName = AdsApp.currentAccount().getName();
var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
var sheets = spreadsheet.getSheets();
var timeZone = AdsApp.currentAccount().getTimeZone();
if (timeZone === 'Etc/GMT') {
timeZone = 'GMT';
}
var date = new Date();
var dayOfWeek = parseInt(Utilities.formatDate(date, timeZone, 'uu'), 10) - 1;
var hour = parseInt(Utilities.formatDate(date, timeZone, 'HH'), 10);
var sheet = sheets[0];
var data = sheet.getRange(scheduleRange).getValues();
// This hour's bid multiplier.
var thisHourMultiplier = data[hour][dayOfWeek];
var lastHourCell = 'I2';
sheet.getRange(lastHourCell).setValue(thisHourMultiplier);
// The next few hours' multipliers
var timesAndModifiers = [];
var otherDays = weekDays.slice(0);
for (var h = 0; h < 5; h++) {
var newHour = (hour + h) % 24;
if (hour + h > 23) {
var newDay = (dayOfWeek + 1) % 7;
} else {
var newDay = dayOfWeek;
}
otherDays[newDay] = '-';
if (h < 4) {
// Use the specified bids for the next 4 hours
var bidModifier = data[newHour][newDay];
if (isNaN(bidModifier) || (bidModifier < -0.9 && bidModifier > -1) || bidModifier > 9) {
Logger.log("Bid modifier '" + bidModifier + "' for " + weekDays[newDay] + ' ' + newHour + ' is not valid.');
timesAndModifiers.push([newHour, newHour + 1, weekDays[newDay], 0]);
} else if (bidModifier != -1 && bidModifier.length != 0) {
timesAndModifiers.push([newHour, newHour + 1, weekDays[newDay], bidModifier]);
}
} else {
// Fill in the rest of the day with no adjustment (as a back-up incase the script breaks)
timesAndModifiers.push([newHour, 24, weekDays[newDay], 0]);
}
}
if (hour > 0) {
timesAndModifiers.push([0, hour, weekDays[dayOfWeek], 0]);
}
for (var d = 0; d < otherDays.length; d++) {
if (otherDays[d] != '-') {
timesAndModifiers.push([0, 24, otherDays[d], 0]);
}
}
// Pull a list of all relevant campaign IDs in the account.
var campaignSelector = ConstructIterator(shoppingCampaigns);
for (var i = 0; i < excludeCampaignNameContains.length; i++) {
campaignSelector = campaignSelector.withCondition('Name DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE "' + excludeCampaignNameContains[i] + '"');
}
campaignSelector = campaignSelector.withCondition('Status IN [ENABLED,PAUSED]');
var campaignIterator = campaignSelector.get();
while (campaignIterator.hasNext()) {
var campaign = campaignIterator.next();
var campaignName = campaign.getName();
var includeCampaign = false;
if (includeCampaignNameContains.length === 0) {
includeCampaign = true;
}
for (var i = 0; i < includeCampaignNameContains.length; i++) {
var index = campaignName.toLowerCase().indexOf(includeCampaignNameContains[i].toLowerCase());
if (index !== -1) {
includeCampaign = true;
break;
}
}
if (includeCampaign) {
var campaignId = campaign.getId();
campaignIds.push(campaignId);
}
}
// Return if there are no campaigns.
if (campaignIds.length === 0) {
Logger.log('There are no campaigns matching your criteria.');
return;
}
// Remove all ad scheduling for the last run.
if (lastRun) {
checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, [], shoppingCampaigns);
return;
}
// Change the mobile bid adjustment
if (runMobileBids) {
if (sheets.length < 2) {
Logger.log('Mobile ad schedule sheet was not found in the Google spreadsheet.');
} else {
var sheet = sheets[1];
var data = sheet.getRange(scheduleRange).getValues();
var thisHourMultiplier_Mobile = data[hour][dayOfWeek];
if (thisHourMultiplier_Mobile.length === 0) {
thisHourMultiplier_Mobile = -1;
}
if (isNaN(thisHourMultiplier_Mobile) || (thisHourMultiplier_Mobile < -0.9 && thisHourMultiplier_Mobile > -1) || thisHourMultiplier_Mobile > 3) {
Logger.log("Mobile bid modifier '" + thisHourMultiplier_Mobile + "' for " + weekDays[dayOfWeek] + ' ' + hour + ' is not valid.');
thisHourMultiplier_Mobile = 0;
}
var totalMultiplier = ((1 + thisHourMultiplier_Mobile) * (1 + thisHourMultiplier)) - 1;
sheet.getRange('I2').setValue(thisHourMultiplier_Mobile);
sheet.getRange('T2').setValue(totalMultiplier);
ModifyMobileBidAdjustment(campaignIds, thisHourMultiplier_Mobile);
}
}
// Check the existing ad schedules, removing those no longer necessary
var existingSchedules = checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, shoppingCampaigns);
// Add in the new ad schedules
AddHourlyAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, existingSchedules, shoppingCampaigns);
}
/**
* Function to add ad schedules for the campaigns with the given IDs, unless the schedules are
* referenced in the existingSchedules array. The scheduling will be added as a hour long periods
* as specified in the passed parameter array and will be given the specified bid modifier.
*
* @param array campaignIds array of campaign IDs to add ad schedules to
* @param array timesAndModifiers the array of [hour, day, bid modifier] for which to add ad scheduling
* @param array existingSchedules array of strings identifying already existing schedules.
* @param bool shoppingCampaigns using shopping campaigns?
* @return void
*/
function AddHourlyAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, existingSchedules, shoppingCampaigns) {
// times = [[hour,day],[hour,day]]
var campaignIterator = ConstructIterator(shoppingCampaigns)
.withIds(campaignIds)
.get();
while (campaignIterator.hasNext()) {
var campaign = campaignIterator.next();
for (var i = 0; i < timesAndModifiers.length; i++) {
if (existingSchedules.indexOf(
timesAndModifiers[i][0] + '|' + (timesAndModifiers[i][1]) + '|' + timesAndModifiers[i][2]
+ '|' + Utilities.formatString('%.2f', (timesAndModifiers[i][3] + 1)) + '|' + campaign.getId()
)
> -1) {
continue;
}
campaign.addAdSchedule({
dayOfWeek: timesAndModifiers[i][2],
startHour: timesAndModifiers[i][0],
startMinute: 0,
endHour: timesAndModifiers[i][1],
endMinute: 0,
bidModifier: Math.round(100 * (1 + timesAndModifiers[i][3])) / 100
});
}
}
}
/**
* Function to remove ad schedules from all campaigns referenced in the passed array
* which do not correspond to schedules specified in the passed timesAndModifiers array.
*
* @param array campaignIds array of campaign IDs to remove ad scheduling from
* @param array timesAndModifiers array of [hour, day, bid modifier] of the wanted schedules
* @param bool shoppingCampaigns true if running on Shopping campaigns, false if Search/Display
* @return array existingWantedSchedules array of strings identifying the existing undeleted schedules
*/
function checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, shoppingCampaigns) {
var adScheduleIds = [];
var report = AdsApp.report(
'SELECT CampaignId, Id '
+ 'FROM CAMPAIGN_AD_SCHEDULE_TARGET_REPORT '
+ 'WHERE CampaignId IN ["' + campaignIds.join('","') + '"]'
);
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var adScheduleId = row.Id;
var campaignId = row.CampaignId;
if (adScheduleId == '--') {
continue;
}
adScheduleIds.push([campaignId, adScheduleId]);
}
var chunkedArray = [];
var chunkSize = 10000;
for (var i = 0; i < adScheduleIds.length; i += chunkSize) {
chunkedArray.push(adScheduleIds.slice(i, i + chunkSize));
}
var wantedSchedules = [];
var existingWantedSchedules = [];
for (var j = 0; j < timesAndModifiers.length; j++) {
wantedSchedules.push(timesAndModifiers[j][0] + '|' + (timesAndModifiers[j][1]) + '|' + timesAndModifiers[j][2] + '|' + Utilities.formatString('%.2f', timesAndModifiers[j][3] + 1));
}
for (var i = 0; i < chunkedArray.length; i++) {
var unwantedSchedules = [];
var adScheduleIterator = AdsApp.targeting()
.adSchedules()
.withIds(chunkedArray[i])
.get();
while (adScheduleIterator.hasNext()) {
var adSchedule = adScheduleIterator.next();
var key = adSchedule.getStartHour() + '|' + adSchedule.getEndHour() + '|' + adSchedule.getDayOfWeek() + '|' + Utilities.formatString('%.2f', adSchedule.getBidModifier());
if (wantedSchedules.indexOf(key) > -1) {
if (shoppingCampaigns) {
var campaign = adSchedule.getShoppingCampaign();
} else {
var campaign = adSchedule.getCampaign();
}
existingWantedSchedules.push(key + "|" + campaign.getId());
} else {
unwantedSchedules.push(adSchedule);
}
}
for (var j = 0; j < unwantedSchedules.length; j++) {
unwantedSchedules[j].remove();
}
}
return existingWantedSchedules;
}
/**
* Function to construct an iterator for shopping campaigns or regular campaigns.
*
* @param bool shoppingCampaigns Using shopping campaigns?
* @return AdWords iterator Returns the corresponding AdWords iterator
*/
function ConstructIterator(shoppingCampaigns) {
if (shoppingCampaigns === true) {
return AdsApp.shoppingCampaigns();
}
return AdsApp.campaigns();
}
/**
* Function to set a mobile bid modifier for a set of campaigns
*
* @param array campaignIds An array of the campaign IDs to be affected
* @param Float bidModifier The multiplicative mobile bid modifier
* @return void
*/
function ModifyMobileBidAdjustment(campaignIds, bidModifier) {
var platformIds = [];
var newBidModifier = Math.round(100 * (1 + bidModifier)) / 100;
for (var i = 0; i < campaignIds.length; i++) {
platformIds.push([campaignIds[i], 30001]);
}
var platformIterator = AdsApp.targeting()
.platforms()
.withIds(platformIds)
.get();
while (platformIterator.hasNext()) {
var platform = platformIterator.next();
platform.setBidModifier(newBidModifier);
}
}
view raw 24-7-bidding.js hosted with ❤ by GitHub

در وبلاگ جی ادز می‌توانید با نحوه افزودن اسکریپت گوگل ادز به اکانت خود آشنا شده و سایر اسکریپت‌های گوگل ادز را بررسی کنید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (2 نظر، میانگین: 5,00 از 5)
مشاوره تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید