اسکریپت گوگل ادز: بهینه سازی کلمات کلیدی منفی

استفاده از کلمات کلیدی منفی (Negative Keywords) در گوگل ادز کمک می‌کند تا تبلیغات‌ شما برای کلمات کلیدی غیرهدفمند نمایش داده نشود. مثلا اگر به صورت تخصصی در زمینه فروش کوله پشتی فعالیت می‌کنید و با این حال در فروشگاه اینترنتی تان کوله پشتی مناسب کوهنوردی ندارید، می‌توانید کلماتی مثل “کوهنوردی” “کوه نوردی” “کوهستان” و “کوه” را به لیست کلمات کلیدی منفی کمپین مربوطه اضافه کنید.

گاهی اوقات استفاده از کلمات کلیدی منفی، می‌تواند دردسرهایی هم به همراه داشته باشد. مثلا افزودن اشتباهی یک کلمه کلیدی به لیست نگاتیو کیوردز می‌تواند باعث کاهش کلیک‌ها و در نتیجه کاهش فروش شما شود. متداول‌ترین اشتباه در مغایرت کلمات کلیدی منفی با کلمات کلیدی هدفگیری شده می‌تواند مربوط به انطباق کلمات کلیدی منفی باشد. مثلا برای مثال فروشگاه کوله پشتی افزودن عبارت کلیدی “خرید اینترنتی کوله پشتی کوهنوردی” به لیست کلمات کلیدی به صورت Broad پیشنهاد نمی‌شود و می‌تواند باعث کاهش کلیک‌های هدفمند بر روی تبلیغات گوگل شما شود.

اسکریپتی که در این پست معرفی می‌شود، با بررسی کلمات کلیدی منفی و ارسال ایمیل، به شما کمک می‌کند تا تعارض‌های کلمات کلیدی (Keywords Conflict) را سریعا پیدا کرده و آنها را برطرف کنید.

زمانبندی اجرای اسکریپت بهینه ساز کلمات کلیدی منفی

اگر به صورت مکرر سرچ ترم‌های (Search Terms) اکانت خود را بررسی می‌کنید و کلمات کلیدی تبلیغاتی و منفی کمپین‌های خود را بروزرسانی می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم زمان اجرای این اسکریپت را به صورت ساعتی (Hourly) تنظیم نمایید. در صورتی که چند روز یکبار اکانت گوگل ادزتان را بررسی می‌کنید، می‌توانید زمان اجرای را به صورت روزانه تنظیم کنید.

اسکریپت تعارض یاب کلمات کلیدی چگونه کار می‌کند؟

این اسکریپت همه کلمات کلیدی و کلمات کلیدی منفی در سطح ادگروپ و کمپین را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که هیچ یک از کلمات کلیدی منفی با کلمات کلیدی اصلی تناقضی ایجاد نمی‌کنند. به طور کلی کلمه کلیدی منفی با انطباق محدودتر نمی‌تواند مانع نمایش کلمات کلیدی با انطباق گسترده‌تر شود.

برای مثال یک کلمه کلیدی منفی اگزکت مانند [روسری ابریشمی] تعارضی با کلمه کلیدی روسری ابریشمی ندارد، چرا که برای عبارت جستجویی مانند روسری ابریشمی زنانه برای این کلمه کلیدی تبلیغات نمایش داده می‌شود. در واقع کلمات کلیدی منفی اگزکت تنها مانع نمایش همان کلمه کلیدی می‌شوند.

کلمه کلیدی منفی phrase مانند “روسری ابریشمی” مانع نمایش تبلیغات در همه عبارات جستجویی می‌شود که در آنها روسری ابریشمی به صورت پشت سرهم آمده است.

کلمات کلیدی منفی گسترده (Broad) مانع نمایش تبلیغات در همه عبارات جستجویی می‌شوند که هر یک از اجزای آن کلمه کلیدی را شامل شوند. برای مثال کلمه کلیدی منفی روسری ابریشمی مانع نمایش تبلیغات در همه جستجوهایی می‌شود که شامل کلمه روسری و ابریشمی باشند.

این اسکریپت در صورتی که تعارضی بین کلمات کلیدی منفی و کلمات کلیدی اصلی پیدا کند، آنها را در فایل اسپریت شیت ذخیره کرده و برای مدیر تبلیغات ایمیل ارسال می‌کند.

هنگام افزودن کد جاوااسکریپت به اکانت خود، از فایل اسپریت شیت کپی تهیه کنید و آن را به جای SPREADSHEET_URL مربوطه وارد کنید. همچنین به جای RECIPIENT_EMAILS آدرس ایمیل خود را وارد کنید. افزودن لیبل به CAMPAIGN_LABEL باعث می‌شود تا اسکریپت تنها برروی کمپین‌هایی که لیبل(های) مورد نظرتان را دارند، اجرا شود.

// Copyright 2015, Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
/**
* @name Negative Keyword Conflicts
*
* @overview The Negative Keyword Conflicts script generates a spreadsheet
* and email alert if a Google Ads account has positive keywords which are
* blocked by negative keywords. See
* https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions/negative-keyword-conflicts
* for more details.
*
* @author Google Ads Scripts Team [[email protected]]
*
* @version 1.3.3
*
* @changelog
* - version 1.3.3
* - Added column for negative keyword list name.
* - version 1.3.2
* - Added validation for external spreadsheet setup.
* - version 1.3.1
* - Fix bug where campaigns with multiple shared negative keyword lists were
* not handled correctly.
* - version 1.3.0
* - Fix bug where in certain cases phrase match negatives were incorrectly
* reported as blocking positive keywords.
* - version 1.2.1
* - Improvements to time zone handling.
* - version 1.2
* - Improved compatibility with Large Manager Hierarchy template.
* - Add option for reusing the spreadsheet or making a copy.
* - version 1.1
* - Bug fixes.
* - version 1.0
* - Released initial version.
*/
var CONFIG = {
// URL of the spreadsheet template.
// This should be a copy of https://goo.gl/M4HjaH.
SPREADSHEET_URL: 'YOUR_SPREADSHEET_URL',
// Whether to output results to a copy of the above spreadsheet (true) or to
// the spreadsheet directly, overwriting previous results (false).
COPY_SPREADSHEET: false,
// Array of addresses to be alerted via email if conflicts are found.
RECIPIENT_EMAILS: [
'YOUR_EMAIL_HERE'
],
// Label on the campaigns to be processed.
// Leave blank to include all campaigns.
CAMPAIGN_LABEL: '',
// Limits on the number of keywords in an account the script can process.
MAX_POSITIVES: 250000,
MAX_NEGATIVES: 50000
};
/**
* Configuration to be used for running reports.
*/
var REPORTING_OPTIONS = {
// Comment out the following line to default to the latest reporting version.
apiVersion: 'v201809'
};
function main() {
var spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet(CONFIG.SPREADSHEET_URL);
validateEmailAddresses();
var conflicts = findAllConflicts();
if (CONFIG.COPY_SPREADSHEET) {
spreadsheet = spreadsheet.copy('Negative Keyword Conflicts');
}
initializeSpreadsheet(spreadsheet);
var hasConflicts = outputConflicts(spreadsheet,
AdsApp.currentAccount().getCustomerId(), conflicts);
if (hasConflicts && CONFIG.RECIPIENT_EMAILS) {
sendEmail(spreadsheet);
}
}
/**
* Finds all negative keyword conflicts in an account.
*
* @return {Array.<Object>} An array of conflicts.
*/
function findAllConflicts() {
var campaignIds;
if (CONFIG.CAMPAIGN_LABEL) {
campaignIds = getCampaignIdsWithLabel(CONFIG.CAMPAIGN_LABEL);
} else {
campaignIds = getAllCampaignIds();
}
var campaignCondition = '';
if (campaignIds.length > 0) {
campaignCondition = 'AND CampaignId IN [' + campaignIds.join(',') + ']';
}
Logger.log('Downloading keywords performance report');
var query =
'SELECT CampaignId, CampaignName, AdGroupId, AdGroupName, ' +
' Criteria, KeywordMatchType, IsNegative ' +
'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT ' +
'WHERE CampaignStatus = "ENABLED" AND AdGroupStatus = "ENABLED" AND ' +
' Status = "ENABLED" AND IsNegative IN [true, false] ' +
' ' + campaignCondition + ' ' +
'DURING YESTERDAY';
var report = AdsApp.report(query, REPORTING_OPTIONS);
Logger.log('Building cache and populating with keywords');
var cache = {};
var numPositives = 0;
var numNegatives = 0;
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var campaignId = row['CampaignId'];
var campaignName = row['CampaignName'];
var adGroupId = row['AdGroupId'];
var adGroupName = row['AdGroupName'];
var keywordText = row['Criteria'];
var keywordMatchType = row['KeywordMatchType'];
var isNegative = row['IsNegative'];
if (!cache[campaignId]) {
cache[campaignId] = {
campaignName: campaignName,
adGroups: {},
negatives: [],
negativesFromLists: [],
};
}
if (!cache[campaignId].adGroups[adGroupId]) {
cache[campaignId].adGroups[adGroupId] = {
adGroupName: adGroupName,
positives: [],
negatives: [],
};
}
if (isNegative == 'true') {
cache[campaignId].adGroups[adGroupId].negatives
.push(normalizeKeyword(keywordText, keywordMatchType));
numNegatives++;
} else {
cache[campaignId].adGroups[adGroupId].positives
.push(normalizeKeyword(keywordText, keywordMatchType));
numPositives++;
}
if (numPositives > CONFIG.MAX_POSITIVES ||
numNegatives > CONFIG.MAX_NEGATIVES) {
throw 'Trying to process too many keywords. Please restrict the ' +
'script to a smaller subset of campaigns.';
}
}
Logger.log('Downloading campaign negatives report');
var query =
'SELECT CampaignId, Criteria, KeywordMatchType ' +
'FROM CAMPAIGN_NEGATIVE_KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT ' +
'WHERE CampaignStatus = "ENABLED" ' +
' ' + campaignCondition;
var report = AdsApp.report(query, REPORTING_OPTIONS);
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var campaignId = row['CampaignId'];
var keywordText = row['Criteria'];
var keywordMatchType = row['KeywordMatchType'];
if (cache[campaignId]) {
cache[campaignId].negatives
.push(normalizeKeyword(keywordText, keywordMatchType));
}
}
Logger.log('Populating cache with negative keyword lists');
var negativeKeywordLists =
AdsApp.negativeKeywordLists().withCondition('Status = ACTIVE').get();
while (negativeKeywordLists.hasNext()) {
var negativeKeywordList = negativeKeywordLists.next();
var negativeList = {name: negativeKeywordList.getName(), negatives: []};
var negativeKeywords = negativeKeywordList.negativeKeywords().get();
while (negativeKeywords.hasNext()) {
var negative = negativeKeywords.next();
negativeList.negatives.push(
normalizeKeyword(negative.getText(), negative.getMatchType()));
}
var campaigns = negativeKeywordList.campaigns()
.withCondition('Status = ENABLED').get();
while (campaigns.hasNext()) {
var campaign = campaigns.next();
var campaignId = campaign.getId();
if (cache[campaignId]) {
cache[campaignId].negativesFromLists =
cache[campaignId].negativesFromLists.concat(negativeList);
}
}
}
Logger.log('Finding negative conflicts');
var conflicts = [];
// Adds context about the conflict.
var enrichConflict = function(
conflict, campaignId, adGroupId, level, opt_listName) {
conflict.campaignId = campaignId;
conflict.adGroupId = adGroupId;
conflict.campaignName = cache[campaignId].campaignName;
conflict.adGroupName = cache[campaignId].adGroups[adGroupId].adGroupName;
conflict.level = level;
conflict.listName = opt_listName || '-';
};
for (var campaignId in cache) {
for (var adGroupId in cache[campaignId].adGroups) {
var positives = cache[campaignId].adGroups[adGroupId].positives;
var negativeLevels = {
'Campaign': cache[campaignId].negatives,
'Ad Group': cache[campaignId].adGroups[adGroupId].negatives
};
for (var level in negativeLevels) {
var newConflicts =
checkForConflicts(negativeLevels[level], positives);
for (var i = 0; i < newConflicts.length; i++) {
enrichConflict(newConflicts[i], campaignId, adGroupId, level);
}
conflicts = conflicts.concat(newConflicts);
}
var negativeLists = cache[campaignId].negativesFromLists;
var level = 'Negative list';
for (var k = 0; k < negativeLists.length; k++) {
var negativeList = negativeLists[k];
var newConflicts = checkForConflicts(negativeList.negatives, positives);
for (var j = 0; j < newConflicts.length; j++) {
enrichConflict(
newConflicts[j], campaignId, adGroupId, level, negativeList.name);
}
conflicts = conflicts.concat(newConflicts);
}
}
}
return conflicts;
}
/**
* Saves conflicts to a spreadsheet if present.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {string} customerId The account the conflicts are for.
* @param {Array.<Object>} conflicts A list of conflicts.
* @return {boolean} True if there were conflicts and false otherwise.
*/
function outputConflicts(spreadsheet, customerId, conflicts) {
if (conflicts.length > 0) {
saveConflictsToSpreadsheet(spreadsheet, customerId, conflicts);
Logger.log('Conflicts were found for ' + customerId +
'. See ' + spreadsheet.getUrl());
return true;
} else {
Logger.log('No conflicts were found for ' + customerId + '.');
return false;
}
}
/**
* Sets up the spreadsheet to receive output.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
*/
function initializeSpreadsheet(spreadsheet) {
// Make sure the spreadsheet is using the account's timezone.
spreadsheet.setSpreadsheetTimeZone(AdsApp.currentAccount().getTimeZone());
// Clear the last run date on the spreadsheet.
spreadsheet.getRangeByName('RunDate').clearContent();
// Clear all rows in the spreadsheet below the header row.
var outputRange = spreadsheet.getRangeByName('Headers')
.offset(1, 0, spreadsheet.getSheetByName('Conflicts')
.getDataRange().getLastRow())
.clearContent();
}
/**
* Saves conflicts for a particular account to the spreadsheet starting at the
* first unused row.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {string} customerId The account that the conflicts are for.
* @param {Array.<Object>} conflicts A list of conflicts.
*/
function saveConflictsToSpreadsheet(spreadsheet, customerId, conflicts) {
// Find the first open row on the Report tab below the headers and create a
// range large enough to hold all of the failures, one per row.
var lastRow = spreadsheet.getSheetByName('Conflicts')
.getDataRange().getLastRow();
var headers = spreadsheet.getRangeByName('Headers');
var outputRange = headers
.offset(lastRow - headers.getRow() + 1, 0, conflicts.length);
// Build each row of output values in the order of the columns.
var outputValues = [];
for (var i = 0; i < conflicts.length; i++) {
var conflict = conflicts[i];
outputValues.push([
customerId,
conflict.negative,
conflict.level,
conflict.positives.join(', '),
conflict.campaignName,
conflict.adGroupName,
conflict.listName
]);
}
outputRange.setValues(outputValues);
spreadsheet.getRangeByName('RunDate').setValue(new Date());
for (var i = 0; i < CONFIG.RECIPIENT_EMAILS.length; i++) {
spreadsheet.addEditor(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS[i]);
}
}
/**
* Sends an email to a list of email addresses with a link to the spreadsheet.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
*/
function sendEmail(spreadsheet) {
MailApp.sendEmail(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS.join(','),
'Negative Keyword Conflicts Found',
'Negative keyword conflicts were found in your ' +
'Google Ads account(s). See ' +
spreadsheet.getUrl() + ' for details. You may wish ' +
'to delete the negative keywords causing the ' +
'the conflicts.');
}
/**
* Retrieves the campaign IDs of a campaign iterator.
*
* @param {Object} campaigns A CampaignIterator object.
* @return {Array.<Integer>} An array of campaign IDs.
*/
function getCampaignIds(campaigns) {
var campaignIds = [];
while (campaigns.hasNext()) {
campaignIds.push(campaigns.next().getId());
}
return campaignIds;
}
/**
* Retrieves all campaign IDs in an account.
*
* @return {Array.<Integer>} An array of campaign IDs.
*/
function getAllCampaignIds() {
return getCampaignIds(AdsApp.campaigns().get());
}
/**
* Retrieves the campaign IDs with a given label.
*
* @param {string} labelText The text of the label.
* @return {Array.<Integer>} An array of campaign IDs, or null if the
* label was not found.
*/
function getCampaignIdsWithLabel(labelText) {
var labels = AdsApp.labels()
.withCondition('Name = "' + labelText + '"')
.get();
if (!labels.hasNext()) {
return null;
}
var label = labels.next();
return getCampaignIds(label.campaigns().get());
}
/**
* Compares a set of negative keywords and positive keywords to identify
* conflicts where a negative keyword blocks a positive keyword.
*
* @param {Array.<Object>} negatives A list of objects with fields
* display, raw, and matchType.
* @param {Array.<Object>} positives A list of objects with fields
* display, raw, and matchType.
* @return {Array.<Object>} An array of conflicts, each an object with
* the negative keyword display text causing the conflict and an array
* of blocked positive keyword display texts.
*/
function checkForConflicts(negatives, positives) {
var conflicts = [];
for (var i = 0; i < negatives.length; i++) {
var negative = negatives[i];
var anyBlock = false;
var blockedPositives = [];
for (var j = 0; j < positives.length; j++) {
var positive = positives[j];
if (negativeBlocksPositive(negative, positive)) {
anyBlock = true;
blockedPositives.push(positive.display);
}
}
if (anyBlock) {
conflicts.push({
negative: negative.display,
positives: blockedPositives
});
}
}
return conflicts;
}
/**
* Removes leading and trailing match type punctuation from the first and
* last character of a keyword's text, if any.
*
* @param {string} text A keyword's text to remove punctuation from.
* @param {string} open The character that may be the first character.
* @param {string} close The character that may be the last character.
* @return {Object} The same text, trimmed of open and close if present.
*/
function trimKeyword(text, open, close) {
if (text.substring(0, 1) == open &&
text.substring(text.length - 1) == close) {
return text.substring(1, text.length - 1);
}
return text;
}
/**
* Normalizes a keyword by returning a raw and display version and consistent
* match type. The raw version has no leading and trailing punctuation for
* phrase and exact match keywords, no consecutive whitespace, is all
* lowercase, and removes broad match qualifiers. The display version has no
* consecutive whitespace and is all lowercase. The match type is uppercase.
*
* @param {string} text A keyword's text that should be normalized.
* @param {string} matchType The keyword's match type.
* @return {Object} An object with fields display, raw, and matchType.
*/
function normalizeKeyword(text, matchType) {
var display;
var raw = text;
matchType = matchType.toUpperCase();
// Replace leading and trailing "" for phrase match keywords and [] for
// exact match keywords, if it is there.
if (matchType == 'PHRASE') {
raw = trimKeyword(raw, '"', '"');
} else if (matchType == 'EXACT') {
raw = trimKeyword(raw, '[', ']');
}
// Collapse any runs of whitespace into single spaces.
raw = raw.replace(new RegExp('\\s+', 'g'), ' ');
// Keywords are not case sensitive.
raw = raw.toLowerCase();
// Set display version.
display = raw;
if (matchType == 'PHRASE') {
display = '"' + display + '"';
} else if (matchType == 'EXACT') {
display = '[' + display + ']';
}
// Remove broad match modifier '+' sign.
raw = raw.replace(new RegExp('\\s\\+', 'g'), ' ');
return {display: display, raw: raw, matchType: matchType};
}
/**
* Tests whether all of the tokens in one keyword's raw text appear in
* the tokens of a second keyword's text.
*
* @param {string} keywordText1 the raw keyword text whose tokens may
* appear in the other keyword text.
* @param {string} keywordText2 the raw keyword text which may contain
* the tokens of the other keyword.
* @return {boolean} Whether all tokens in keywordText1 appear among
* the tokens of keywordText2.
*/
function hasAllTokens(keywordText1, keywordText2) {
var keywordTokens1 = keywordText1.split(' ');
var keywordTokens2 = keywordText2.split(' ');
for (var i = 0; i < keywordTokens1.length; i++) {
if (keywordTokens2.indexOf(keywordTokens1[i]) == -1) {
return false;
}
}
return true;
}
/**
* Tests whether all of the tokens in one keyword's raw text appear in
* order in the tokens of a second keyword's text.
*
* @param {string} keywordText1 the raw keyword text whose tokens may
* appear in the other keyword text.
* @param {string} keywordText2 the raw keyword text which may contain
* the tokens of the other keyword in order.
* @return {boolean} Whether all tokens in keywordText1 appear in order
* among the tokens of keywordText2.
*/
function isSubsequence(keywordText1, keywordText2) {
return (' ' + keywordText2 + ' ').indexOf(' ' + keywordText1 + ' ') >= 0;
}
/**
* Tests whether a negative keyword blocks a positive keyword, taking into
* account their match types.
*
* @param {Object} negative An object with fields raw and matchType.
* @param {Object} positive An object with fields raw and matchType.
* @return {boolean} Whether the negative keyword blocks the positive keyword.
*/
function negativeBlocksPositive(negative, positive) {
var isNegativeStricter;
switch (positive.matchType) {
case 'BROAD':
isNegativeStricter = negative.matchType != 'BROAD';
break;
case 'PHRASE':
isNegativeStricter = negative.matchType == 'EXACT';
break;
case 'EXACT':
isNegativeStricter = false;
break;
}
if (isNegativeStricter) {
return false;
}
switch (negative.matchType) {
case 'BROAD':
return hasAllTokens(negative.raw, positive.raw);
break;
case 'PHRASE':
return isSubsequence(negative.raw, positive.raw);
break;
case 'EXACT':
return positive.raw === negative.raw;
break;
}
}
/**
* Validates the provided spreadsheet URL to make sure that it's set up
* properly. Throws a descriptive error message if validation fails.
*
* @param {string} spreadsheeturl The URL of the spreadsheet to open.
* @return {Spreadsheet} The spreadsheet object itself, fetched from the URL.
* @throws {Error} If the spreadsheet URL hasn't been set
*/
function validateAndGetSpreadsheet(spreadsheeturl) {
if (spreadsheeturl == 'YOUR_SPREADSHEET_URL') {
throw new Error('Please specify a valid Spreadsheet URL. You can find' +
' a link to a template in the associated guide for this script.');
}
return SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheeturl);
}
/**
* Validates the provided email address to make sure it's not the default.
* Throws a descriptive error message if validation fails.
*
* @throws {Error} If the list of email addresses is still the default
*/
function validateEmailAddresses() {
if (CONFIG.RECIPIENT_EMAILS &&
CONFIG.RECIPIENT_EMAILS[0] == 'YOUR_EMAIL_HERE') {
throw new Error('Please either specify a valid email address or clear' +
' the RECIPIENT_EMAILS field.');
}
}

 

این اسکریپت توسط گوگل آماده شوده است و نسخه MCC آن را نیز می‌توانید در سایت توسعه دهندگان گوگل پیدا کنید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (3 نظر، میانگین: 3,67 از 5)
مشاوره تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید