اسکریپت گوگل ادز: ایجاد ادگروپ کاملا اگزکت

برخی از مشتریانی که با ما تماس می‌گیرند، تمایل دارند تا تبلیغات‌شان تنها برای لیست کلمات کلیدی که ارسال می‌کنند نمایش داده شود. تبلیغات گوگل تنها با کلمات کلیدی اگزکت محاسن زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به هدفمندتر بودن تبلیغات، نرخ کلیک و نرخ تبدیل بالاتر اشاره کرد.

منظورمان از ادرگروپ کاملا اگزکت چیست؟!

همانطور که می‌دانید حتی اگر همه کلمات کلیدی شما اگزکت باشند، باز هم تبلیغات شما برای کلمات مشابهی نمایش داده می‌شود که در گوگل ادز با عنوان “close variant” شناخته می‌شوند. برای مشاهده لیست کلمات کلیدی مشابهی که با جستجوی آنها تبلیغات شما نمایش داده شده است در منوی Keywords روی Search Terms کلیک کنید و فیلتر Match Type: Exact match (close variant) را ایجاد کنید.

close variant search terms

منظورمان از ادگروپ کاملا اگزکت ادگروپی هست که در آن همه سرچ‌ترم‌های close variant به لیست کلمات کلیدی منفی (Negative Keyword) اضافه شود.

برای مثال هفته پیش در یکی از کمپین‌هایی که برای جی ادز ایجاد کرده بودم برای کلمه کلیدی اگزکت [تبلیغات اپلیکیشن] با سرچ ترم اپلیکیشن تبلیغات نیز ورودی داشتیم که این عبارت به عنوان نگاتیو کیورد اضافه شد.

این اسکریپت سرچ کوئری‌های 30 روز گذشته را بررسی می‌کند و عبارات جستجو شده‌ای که عینا به عنوان کلمه کلیدی اضافه نشده باشند را به لیست کلمات کلیدی منفی اضافه می‌کند.

چند نکته درباره کارکرد این اسکریپت گوگل ادز:

  • این اسکریپت تنها بر روی اکانت‌های کوچک (اکانت‌هایی با تقریبا کمتر از 10.000 کلمه کلیدی) کار می‌کند. اگر اکانت شما بزرگ‌تر است یا چندین اکانت مختلف دارید، پیشنهاد می‌شود از API گوگل ادز استفاده کنید.
  • این اسکریپت تنها با توجه به سرچ‌ترم‌های قبلی، کلمات کلیدی منفی را اضافه می‌کند، پس در آینده احتمال نمایش آگهی برای کوئری‌های مشابه وجود دارد. (که در اجرای بعدی اسکریپت به لیست کلمات کلیدی منفی اضافه می‌شوند.)
  • اسکریپت قابلیت آن را دارد که اعمال کلمات کلیدی منفی به صورت اتوماتیک را غیرفعال کنید و لیست کلمات کلیدی را تنها در ایمیل‌تان دریافت کرده و پس از بررسی به صورت دستی به ادگروپ یا کمپین‌تان اضافه کنید.
  • این اسکریپت تنها بر روی ادگروپ‌هایی که همه کلمات کلیدی تبلیغاتی آنها اگزکت باشد، اجرا می‌شود.

تنظیمات اسکریپت ایجاد ادگروپ کاملا اگزکت

قبل از اینکه اسکریپت زیر را به اکانت خود اضافه کنید، تنظیمات را بررسی کنید و مطمئن شوید که با خواسته‌های شما مطابقت دارد.

  1. campaignNameContains می‌خواهید اسکریپت تنها بر روی کمپین(‌های) خاصی اجرا شود، نام آن(ها) را در این آرایه اضافه کنید.
  2. campaignNameDoesNotContain اگر می‌خواهید اسکریپت بر روی کمپین(‌های) خاصی اجرا نشود، نام آن(ها) را در این آرایه اضافه کنید.
  3. اگر مقدار makeChanges برابر با True باشد، نگاتیو کیوردها بر روی ادگروپ‌های شما اعمال می‌شوند، اگر نمی‌خواهید به صورت اتوماتیک کلمات کلیدی منفی به ادگروپ شما اضافه شوند، مقدار آن را False قرار دهید.
  4. برای مقدار emailAddresses آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید تا نگاتیو کیوردهای جدید (یا پیشنهادهای نگاتیو کیورد) به صورت فایل CSV برایتان ارسال شود. در صورتی که تمایلی به دریافت ایمیل ندارید، مقدار آن را خالی بگذارید.

پس از یکبار اجرای موفقیت آمیز این اسکریپت و احساس رضایت از آن می‌توانید آن را برای اجرای خودکار هفتگی یا ماهانه زمان‌بندی کنید.

/**
*
* Make Exact Match Exact
*
* Adds negatives for any search query that doesn't actually exactly match an exact
* match keyword.
*
* Version: 2.0
* Google AdWords Script maintained on brainlabsdigital.com
*
*/
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Options
var campaignNameDoesNotContain = [];
// Use this if you want to exclude some campaigns. Case insensitive.
// For example ["Brand"] would ignore any campaigns with 'brand' in the name,
// while ["Brand","Competitor"] would ignore any campaigns with 'brand' or
// 'competitor' in the name.
// Leave as [] to not exclude any campaigns.
var campaignNameContains = [];
// Use this if you only want to look at some campaigns. Case insensitive.
// For example ["Brand"] would only look at campaigns with 'brand' in the name,
// while ["Brand","Generic"] would only look at campaigns with 'brand' or 'generic'
// in the name.
// Leave as [] to include all campaigns.
// Choose whether the negatives are created, or if you just get an email to review
var makeChanges = true;
// These addresses will be emailed when the tool is run, eg "[email protected]"
// If there are multiple addresses then separate them with commas, eg "[email protected], [email protected]"
// Leave as "" to not send any emails
var emailAddresses = '';
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
function main() {
var campaigns = {};
var adGroups = {};
var exactKeywords = [];
var exactGroupIds = {};
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Pull a list of all exact match keywords in the account
var campaignIds = getCampaignIds();
var report = AdWordsApp.report(
'SELECT AdGroupId, Id, Criteria '
+ 'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE Impressions > 0 AND KeywordMatchType = EXACT '
+ 'AND CampaignId IN [' + campaignIds.join(',') + '] '
+ 'AND AdGroupStatus IN [ENABLED, PAUSED] '
+ 'AND Status IN [ENABLED, PAUSED] '
+ 'DURING LAST_30_DAYS'
);
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var keywordId = row.Id;
var adGroupId = row.AdGroupId;
exactKeywords.push(adGroupId + '#' + keywordId);
exactGroupIds[adGroupId] = true;
if (!adGroups.hasOwnProperty(adGroupId)) {
adGroups[adGroupId] = [
[],
[],
[]
];
}
adGroups[adGroupId][2].push(row.Criteria.toLowerCase().trim());
}
exactGroupIds = Object.keys(exactGroupIds);
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Remove ad groups with non-exact keywords
var nonExactGroupIds = {};
for (var i = 0; i < exactGroupIds.length; i += 10000) {
var exactGroupIdsChunk = exactGroupIds.slice(i, i + 10000);
var report = AdWordsApp.report(
'SELECT AdGroupId, Id '
+ 'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE KeywordMatchType != EXACT AND IsNegative = FALSE '
+ 'AND AdGroupId IN [' + exactGroupIdsChunk.join(',') + '] '
+ 'AND Status IN [ENABLED, PAUSED] '
+ 'DURING LAST_30_DAYS'
);
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var adGroupId = row.AdGroupId;
nonExactGroupIds[adGroupId] = true;
}
}
var onlyExactGroupIds = [];
for (var i = 0; i < exactGroupIds.length; i++) {
if (nonExactGroupIds[exactGroupIds[i]] == undefined) {
onlyExactGroupIds.push(exactGroupIds[i]);
}
}
Logger.log(onlyExactGroupIds.length + ' ad groups (with only exact keywords) were found.');
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Pull a list of all exact (close variant) search queries
for (var i = 0; i < onlyExactGroupIds.length; i += 10000) {
var onlyExactGroupIdsChunk = onlyExactGroupIds.slice(i, i + 10000);
var report = AdWordsApp.report(
'SELECT Query, AdGroupId, CampaignId, KeywordId, KeywordTextMatchingQuery, Impressions, QueryMatchTypeWithVariant, AdGroupName '
+ 'FROM SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE AdGroupId IN [' + onlyExactGroupIdsChunk.join(',') + '] '
+ 'DURING LAST_30_DAYS'
);
var rows = report.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
var adGroupId = parseInt(row.AdGroupId);
var campaignId = parseInt(row.CampaignId);
var keywordId = parseInt(row.KeywordId);
var searchQuery = row.Query.toLowerCase().trim();
var keyword = row.KeywordTextMatchingQuery.toLowerCase().trim();
var matchType = row.QueryMatchTypeWithVariant.toLowerCase().trim();
if (keyword !== searchQuery && matchType.indexOf('exact (close variant)') !== -1) {
if (adGroups[adGroupId][2].indexOf(searchQuery) > -1) {
// This query is a positive keyword in the ad group
// so we don't want to add is as a negative
continue;
}
if (!campaigns.hasOwnProperty(campaignId)) {
campaigns[campaignId] = [
[],
[]
];
}
campaigns[campaignId][0].push(searchQuery);
campaigns[campaignId][1].push(adGroupId + '#' + keywordId);
if (!adGroups.hasOwnProperty(adGroupId)) {
adGroups[adGroupId] = [
[],
[]
];
}
adGroups[adGroupId][0].push(searchQuery);
adGroups[adGroupId][1].push(adGroupId + '#' + keywordId);
}
}
}
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Parse data correctly
var adGroupIds = [];
var adGroupNegatives = [];
for (var x in adGroups) {
adGroupIds.push(parseInt(x));
adGroupNegatives.push([]);
for (var y = 0; y < adGroups[x][0].length; y++) {
var keywordId = adGroups[x][1][y];
var keywordText = adGroups[x][0][y];
if (exactKeywords.indexOf(keywordId) !== -1) {
adGroupNegatives[adGroupIds.indexOf(parseInt(x))].push(keywordText);
}
}
}
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Create the new negative exact keywords
var results = [];
for (var i = 0; i < adGroupIds.length; i += 10000) {
var adGroupIdsChunk = adGroupIds.slice(i, i + 10000);
var adGroupIterator = AdWordsApp.adGroups()
.withIds(adGroupIdsChunk)
.get();
while (adGroupIterator.hasNext()) {
var adGroup = adGroupIterator.next();
var adGroupId = adGroup.getId();
var adGroupName = adGroup.getName();
var adGroupIndex = adGroupIds.indexOf(adGroupId);
var campaignName = adGroup.getCampaign().getName();
for (var j = 0; j < adGroupNegatives[adGroupIndex].length; j++) {
if (makeChanges) {
adGroup.createNegativeKeyword('[' + adGroupNegatives[adGroupIndex][j] + ']');
}
results.push([campaignName, adGroupName, adGroupNegatives[adGroupIndex][j]]);
}
}
}
if (!makeChanges || AdWordsApp.getExecutionInfo().isPreview()) {
Logger.log(results.length + ' new negatives were found.');
} else {
Logger.log(results.length + ' new negatives were created.');
}
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Email the results
if (emailAddresses == '') {
Logger.log('No email addresses given - not sending email.');
} else if (results.length == 0) {
Logger.log('No changes to email.');
} else {
var attachments = [];
var headers = ['Campaign', 'Ad Group', 'Negative'];
attachments.push(createEscapedCsv([headers].concat(results), 'Ad-Group-Negatives.csv'));
if (!makeChanges || AdWordsApp.getExecutionInfo().isPreview()) {
var verb = 'would be';
} else {
var verb = 'were';
}
var subject = AdWordsApp.currentAccount().getName() + ' - Making Exact Match Exact - ' + Utilities.formatDate(new Date(), 'GMT', 'yyyy-MM-dd');
var body = 'Please find attached a list of the ' + results.length + ' negative keywords that ' + verb + ' added to your account.';
var options = {
attachments: attachments
};
MailApp.sendEmail(emailAddresses, subject, body, options);
}
}
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Prepare an array to be made into a CSV
function createEscapedCsv(array, csvName) {
var cells = [];
for (var i = 0; i < array.length; i++) {
var row = [];
for (var j = 0; j < array[i].length; j++) {
row.push(array[i][j].replace(/"/g, '""'));
}
cells.push('"' + row.join('","') + '"');
}
return Utilities.newBlob('\ufeff' + cells.join('\n'), 'text/csv', csvName);
}
// ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// Get the IDs of campaigns which match the given options
function getCampaignIds() {
var whereStatement = '';
var whereStatementsArray = [];
var campaignIds = [];
for (var i = 0; i < campaignNameDoesNotContain.length; i++) {
whereStatement += "AND CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" + campaignNameDoesNotContain[i].replace(/"/g, '\\\"') + "' ";
}
if (campaignNameContains.length == 0) {
whereStatementsArray = [whereStatement];
} else {
for (var i = 0; i < campaignNameContains.length; i++) {
whereStatementsArray.push(whereStatement + 'AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE "' + campaignNameContains[i].replace(/"/g, '\\\"') + '" ');
}
}
for (var i = 0; i < whereStatementsArray.length; i++) {
var campaignReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignId '
+ 'FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE CampaignStatus = ENABLED '
+ whereStatementsArray[i]
+ 'DURING LAST_30_DAYS'
);
var rows = campaignReport.rows();
while (rows.hasNext()) {
var row = rows.next();
campaignIds.push(row.CampaignId);
}
}
if (campaignIds.length == 0) {
throw ('No campaigns found with the given settings.');
}
Logger.log(campaignIds.length + ' campaigns were found.');
return campaignIds;
}

در وبلاگ جی ادز می‌توانید با نحوه افزودن اسکریپت گوگل ادز به اکانت خود آشنا شده و سایر اسکریپت‌های گوگل ادز را بررسی کنید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (1 نظر، میانگین: 5,00 از 5)
مشاوره تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید